Default Header Image

scurt-istoric

Catedra de Chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonţie și  ortodonție

Catedra Stomatologie pediatrică a fost fondată în anul 1986 conform ordinelor Ministerului Sănătăţii Nr.80-1 & 2 şi rectorului Institutului de Stat de Medicină LC-678 din18.09.1986.

Organizator al catedrei Stomatologie pediatrică a fost profesorul universitar, doctor habilitatîn medicină Pavel Godoroja, discipol al Institutului de Medicină “N. Pirogov” din or. Odessa. A lucrat medic secund, asistent universitar, iar din 1975 a fost conferenţiar al catedrei de chirurgie maxilo-facială a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău. În 1983 a susţinut teza de doctor habilitat cu tema ”Căile de prevenire a cancerului labial şi oral”. A publicat peste 220 lucrări ştiinţifice (inclusiv 4 monografii, 5 manuale, 7 brevete de invenţie, 48 de inovator).

În anul 1986 Pavel Godoroja este ales în funcţia de şef al catedrei stomatologie pediatrică, din 1988 – profesor universitar. Din 2001 a fost decan al facultăţii de stomatologie a USMF „Nicolae Testemiţanu”.

În momentul înfiinţării (1986) la catedră au activat: conferenţiarii universitari Valeriu Burla  cu, Victor Catană, Gheoghe Spatari, care ţineau cursurile la stomatologia terapeutică pediatrică, profilaxia afecţiunilor stomatologice şi ortodonţie, asistenţii Gheorghe Gherman, Vasile Zagnat, Andrei Porosencov şi Ghenadie Mânăscurtă.

Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție asigura procesul de instruire la următoarele disciplini: pedodonţie, chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, ortodonţie, prevenția afecţiunilor orale și prevenția anomaliilor dento-maxilare.

Catedra a moștenit vechile și frumoasele tradiții didactico-științifice și clinice ale catedrelor de profil stomatologic ale facultății de stomatologie: chirurgie oro-maxilo-facială, stomatologie terapeutică și stomatologie ortopedică.

Catedra Chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică şi pedodonţie a fost organizată la 3 septembrie 2007 conform ordinului rectorului Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”  nr.355A din 10.09.2007, iar în calitate de șef catedră a fost numit dr. hab. șt. med., profesorul universitar Ion Lupan.

În septembrie 2010 prin reunirea disciplinei Ortodonție, catedra a fost reorganizată în Chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonţie şi ortodonție.

Șeful catedrei, Lupan Ion,  doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar a absolvit Colegiul de medicină  în 1970 și Institutul de stat de medicină din Chişinău în 1975.

A activat în calitate de profesor la Colegiul de medicină şi policlinica stomatologică din Tiraspol (1975-1977), apoi ca medic în Spitalul clinic Republican, secţia de chirurgie maxilo-facială (1978-1983), Spitalul Clinic Republican pentru copii – medic, şef secţie chirurgie maxilo-facială (1983 – prezent), din 2007 şef catedră chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică şi pedodonţie a USMF „Nicolae Testemiţanu”.  A urmat specializări, reciclări în Peterburg, Moscova, Chişinău.

În 1993 a susţinut teza de doctor în medicină la tema: „Uranoveloplastia – căi de ameliorare a rezultatelor clinice”. Dispune de categoria superioară de calificare profesională. În 1998 s-a conferit titlul ştiinţific de conferenţiar universitar la catedra Stomatologie pediatrică  a USMF „Nicolae Testemiţanu”. În 2004 a susţinut teza de doctor habilitat în medicină la tema: „Recuperarea medicală a copiilor cu malformaţii congenitale ale feţei”. A publicatat peste 160 de lucrări, dintre care circa 70 la tema malformaţii congenitale ale feţei, autor şi coautor a 7 brevete de invenţii. A fost preşedinte în exerciţiu a Asociaţiei stomatologilor din RM şi a Asociaţiei chirurgilor cranio-maxilo-faciali din RM; membru al Asociaţiei chirurgilor cranio-maxilo-faciali din Europa, membru al Asociaţiei stomatologilor din Europa (ERO). Din anul 2006 este Specialist principal netitular al Ministerului Sănătăţii Republicii Moldova în stomatologie, expert în problemele de sănătate în cadrul CNEAS. În 2017 a fost ales în calitate de membru corespondent al Academiei de Științe a Republicii Moldova. A fost numit în calitate de îndrumător ştiinţific la trei competitori, dintre care doi au susţinut teza de doctor în 2005 şi 2009, conducător la teza de master în managementul medical în 2008 (prima în stomatologie), recenzent oficial la susţinerea tezelor de doctor la 6 competitori, membru al Consiliului Ştiinţific Specializat (ad hoc) la 5 susţineri. A fost fondator şi redactor şef al revistei Medicina Stomatologică (Republica Moldova), membru al colegiului de redacţie a ediţiei Revista de ortodonţie şi ortopedie Dento-facială (România, Iaşi). Din 2010 al facultăţii de stomatologie, membru al Consiliului Ştiinţific şi Senatului USMF „ Nicolae Testemiţanu”.

Din 2018 exercită obligațiunile de funcție ale șefului de catedră dna Railean Silvia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar.

Scopurile primare ale catedrei sunt formarea la studenţi a cunoştinţelor şi manoperelor practice privind diagnosticul, tratamentul, profilaxia afecţiunilor stomatologice şi organizarea asistenţei stomatologice copiilor.

Elementele cheie ale programului managerial includ instruirea universitară şi postuniversitară a studenților, rezidenţilor stomatologi şi medicilor stomatologi pediatri şi ortodonţilor în probleme actuale de diagnostic, tratament şi prevenţie a principalelor afecţiuni stomatologice în Republica Moldova.

Studenţii sunt pregătiţi pentru acordarea asistenţei medicale stomatologice copiilor în condiţii de policlinică (cabinet) şi staţionar la toate disciplinele stomatologiei pediatrice: pedodonţie, ortodonție, chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică şi prevenția afecţiunilor orale.

La Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție se citeşte studenţilor anului 3-5 de la facultatea stomatologie. La predarea compartimentelor  stomatologiei pediatrice: prevenția afecţiunilor orale,prevenția anomaliilor dento-maxilare, pedodonţia, chirurgia oro-maxilo-facială, ortodonția se ţine cont de particularităţile organismului copilului care diferă esenţial de cel al adultului.

Catedra pregăteşte medici stomatologi după o curriculă universitară modernizată, integrată cu cea a catedrelor de profil, clinice şi medico-biologice.

Pentru pregătirea specialiştilor în domeniul dat catedra dispune de planuri de învăţământ pentru 3 ani de studii, elaborate conform cerinţelor Planului-cadru al Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei şi aprobate de Consiliul Metodic Central  al USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Pentru procesul didactic colaboratorii catedrei au pregătit diverse materiale didactice: teste, elaborări metodice, scheme, diapozitive etc. La catedră au fost publicate: „Stomatologia pediatrică în teste”, 2000, Godoroja P., et al., „Stomatologie terapeutică pediatrică”, 2003, Godoroja P., Spinei A., Spinei I., „Paediatric dentistry”, 2005, Godoroja P., Spinei A., Spinei I. ș.a.

Pe parcursul anilor de studii studenţii susţin: 2 examene de promovare (la prevenţia afecţiunilor orale şi la chirurgia oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție) şi examenul de absolvire. Stagiul clinic pentru studenții anului V ai facultății de stomatologie prevede 3 săptămâni la stomatologia pediatrică.

În cadrul catedrei funcţionează un cerc ştiinţific studenţesc ai cărui membri realizează investigaţii alături de pedagogi conform lucrărilor planificate. Studenţii sunt prezenţi la sesiunile ştiinţifice ale universităţii cu câte 3-4 rapoarte, unele din ele fiind menţionate cu diplome şi premii.

Pregătirea postuniversitară primară la catedră este realizată prin rezidenţiat în Ortodonție și Pedodonție cu durata 3 ani.

În conformitate cu ordinul Ministerului Sănătăţii Nr.121 & 2 din 30.09.1993 “Despre organizarea cursurilor specializate şi perfecţionare în stomatologia infantilă şi ortodonţie” au trecut perfecţionarea peste 300 de medici stomatologi la ciclul “Actualități în chirurgia oro-maxilo-facială pediatrică”, “Actualități în prevenția afecţiunilor orale”, “Actualități în pedodonție” și “Actualități în ortodonție”.

În procesul didactic se utilizează diverse forme și metode moderne de instruire şi control la toate etapele de pregătire a medicului stomatolog: cursuri, lecții practice, seminare, test control computerizat, consultarea pacienților și tratamentul lor.

Din anul 2002 pentru asigurarea obiectivității, transparenței și securizării informației evaluarea studenților și a rezidenților se realizează cu programul Test-editor. Aceasta a permis trecerea evaluării cunoștințelor la examenele de promovare și de absolvire în trei etape: atestarea deprinderilor practice, test control computerizat și examen oral.

Din anul 2014 la catedra se aplică Sistemul Informațional de Management Universitar (SIMU), care permite prin intermediul internetului monitorizarea permanentă pe parcursul anului a frecvenţei, reuşitei şi calităţii studiilor etc.

Strategia de activitate a catedrei este orientată spre integrarea învățământului și educației cu cercetarea științifică și inovarea în contextul tendințelor de dezvoltare a științei mondiale.

Activitatea ştiinţifică a catedrei este axată în direcţia principală – “Prevenție şi tratamentul afecţiunilor stomatologice la copii”. Această problemă ştiinţifică este integrată în Programul de Stat al Republicii Moldova şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. În direcţia dată au fost publicate peste 1200 lucrări ştiinţifice (monografii, articole, teze etc.) în diferite reviste, culegeri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

În cadrul acestei teme colaboratorii catedrei au susţinut teze ştiinţifice de doctorat:

- Lupan Ion – în anul 1993 a susţinut teza de doctor în științe medicale la tema: „Uranoveloplastia – căi de ameliorare a rezultatelor clinice”. În 2004 a susţinut teza de doctor habilitat în științe medicale în medicină la tema: „Recuperarea medicală a copiilor cu malformaţii congenitale ale feţei”.

- Siminovici Vladimir – în anul 1998 a susţinut teza de doctor în științe medicale la  tema ,,Probleme actuale în diagnosticul şi tratamentul chisturilor odontogene la copii”.

- Spinei Iurie – în anul 2001 a susţinut teza de doctor în științe medicale ,,Aspecte contemporane în asistenţa stomatologică copiilor cu fluoroză dentară”.

-  Spinei Aurelia – în anul 2001 a susţinut teza de doctor în științe medicale ,,Aspecte de prevenţie a cariei dentare la copii”.

-  Railean Silvia – în anul 2001 a susţinut teza de doctor în științe medicale ,,Aspecte contemporane în traumatismele oro-maxilo-faciale la copii”.

- Trifan Valentina în  2002 a susţinut teza de doctor în științe medicale cu tema “Diagnosticul şi tratamentul incluziei dentare”.

- Mihailovici Gheorghe în mai 2006 a susţinut teza de doctor în științe medicale cu tema ”Diagnosticul  şi  tratamentul  disarmoniei dento-alveolare  cu  înghesuire”.

- Ciumeico-Avornic Lucia în noiembrie 2008 a susţinut teza de doctor în științe medicale cu titlul ”Evaluarea afecţiunilor parodontale în tratamentul ortodontic complex al anomaliilor dento-maxilare”.

- Buşmachiu Ion – în decembrie 2008 teza de doctor în științe medicale cu titlul: „Tratamentul anomaliilor Clasa II/I Angle”.

- Şevcenco Nina  în martie 2009 a susţinut teza de doctor în științe medicale ,,Terapia antihomotoxică în tratamentul complex al afecţiunilor parodonţiului”.

- Stepco Elena  în martie 2009 a susţinut teza de doctor în științe medicale ,,Utilizarea metodelor terapeutice complexe de corecţie a metabolismului la pacienţii cu fluoroză”.

- Solomon Oleg a susţinut teza de doctor în științe medicale doctor în medicină cu tema:  “Prevenţia recidivei în tratamentul ortodontic prin protezarea edentaţiilor parţiale la copii şi adolescenţi” la 14 aprilie 2010.

- Ciumeico Igor în iulie 2011 a susţinut teza de doctor în științe medicale cu tema „Tratamentul cariei dentare medii a dinților permanenți în etapa prefuncțională de erupție”.

- Granciuc Gheorghe,  în noiembrie 2012 a susţinut teza de doctor habilitat în științe medicale în medicină la tema: „Evaluarea compuşilor coordinativi ai zincului şi vanadiului la stimularea proceselor osteoregenerative în ţesuturile parodontale şi la utilizarea implanturilor din titan”.

- Uncuţa Diana  în septembrie 2014 a susţinut teza de doctor habilitat în științe medicale în medicină la tema: „Optimizarea diagnosticului și tratamentului în stomatita herpetică”.

Pe parcursul acestei perioade la catedră au fost realizate diverse cercetari ștințifice în direcția: prevenţiei afecţiunilor orale; prevenţiei recidivei în tratamentul ortodontic;  recuperării medicale a copiilor cu malformaţii congenitale ale feţei; terapiei antihomotoxice în tratamentul complex al afecţiunilor parodonţiului;  metodelor de corecţie a metabolismului la pacienţii cu fluoroză ș.a.

Catedra are colaborări ştiinţifice cu savanţii din România, Ucraina, Belarusi, Rusia, SUA, Franţa etc.

În special s-au stabilit legături rezultative cu catedrele de pedodonţie, Prof. Dr. Adam Maxim şi ortodonţie, Prof. Dr. Valentina Dorobăţ de la UMF „Gr.Popa” Iaşi şi catedra pedodonţie, Prof. Dr. Rodica Luca de la UMF „Carol Davila”, Bucureşti,  România.

Colaboratorii catedrei au luat parte la Congresele chirurgilor cranio-maxilo-faciali din Europa, seminarele OMS care s-au desfăşurat în România, Belarusi şi Rusia.

Colaboratorii catedrei au audiat cicluri de prelegeri a profesorilor din SUA (Carolina de Nord), din Franţa (Nant), România (Iaşi) în diferite probleme ale stomatologiei pediatrice.

Colaboratorii catedrei au participat la organizarea și au prezentat raporturi la toate congresele şi conferinţe ştiinţifico-practice din republică.

Colaboratorii catedrei au alcătuit şi au participat la realizarea Programului Naţional de sănătate orală la copii, aprobat de Guvernul Republicii Moldova Nr.1235 din 22.12.1998, Programului de sănătate orală la copii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale și Planului de acțiuni pentru ameliorarea asistenței stomatologie a copiilor din Republica Moldova în anii 2016-2020.

La catedră au fost introduse în practica stomatologică noi metode de diagnostic, remedii de tratament şi profilaxie a afecţiunilor stomatologice, traumatismelor şi tumorilor oro-maxilo-faciale la copii.

123456789123456889101112